Home » Management

Management

     Activitati specifice ale MP, respectiv: intrunirea periodica a EM; intocmirea metodologiilor de lucru – proceduri pentru organizarea activitatilor. In functie de evolutia acestora, procedurile de lucru pot fi supuse revizuirii. Coordonarea, monitorizarea si evaluarea implementarii proiectului este o activitate continua, sustinuta de ambii parteneri.

     Achizitiile se vor realiza pe perioada de derulare a proiectului, cu respectarea conditiilor din contractul de finantare si a instructiunilor AM/OI si a legislatiei in vigoare. Managementul financiar al proiectului asigurat prin:conformitatea cu cheltuielile bugetare, in baza bugetului aprobat si a documentelor de plata; verificarea periodica a evidentei, a inregistrarilor contabile si a efectuarii platilor; rapoarte financiare; Evaluarea globala a proiectului va fi realizata la finalul proiectului de catre EM. Pentru fiecare expert sunt descrise in ordine cerintele minime gen., cerintele min. specifice si atributiile principale (aceste pot fi detaliate/completate in fisele de post). MP va fi subcontr, respectandu-se plafonul din ghid.

     Echipa de Management va fi formata din: Prestatorul de servicii de MP va indeplini urm cerinte min:

1) Cel putin 3 ani de activ;
2) Ob de activ relevant;
3) Nu a inreg pierderi in ultimul ex fin;
4) Utilizeaza o structura de gestionare a pr formata din cel putin 2 membri (manag de pr-MP, Coordonator monitorizare-AM)
5) Cerinte min pentru res umane angrenate in MP: MP(subcontr), studii sup, competente specifice manag de pr, min.10 ani exp prof gen; 5 ani exp prof specifică în domeniul gestionării de pr şi/sau echipe şi/sau instituţii.

     Abilităţi: abilităţi de conducere a personalului din subordine, bun organizator, gândire analitică, abilităţi de analiza şi planificare, abilităţi de a stabili relaţii cu oamenii. Coordonator monitorizare (subcontr), studii sup, exp min. 5 ani in monitorizare de proiecte europene.

     Activitati ce vor face ob.contr.de servicii de MP sunt urm.:

– Coord.de ansamblu a pr; Solicitarea şi verif.rapoartelor aferente pr; Realiz.şi aprobarea instrumentelor standard de evaluare;
– Convocarea şi coord.reuniunilor de lucru şi şedintelor periodice, ale echipei de manag şi implem;
– Realiz. vizitelor de monitorizare; Elab.rap.tehnice de implem;
– Aprobarea procedurilor de lucru şi monitorizare;
– Asigurarea relaţiei cu/între parteneri; Inaintarea în timp util a tuturor doc.aferente pr.catre OI/AM;
– Monitorizarea respectării implem planurilor si calendarului de implem a pr;
– Asig indeplinirii ob.orizontale de asig. a eg.de sanse, a utilizarii eficiente a teh.TIC in interesul GT;
– Supervizarea efectuarii si inreg op fin-contab;
– Verif elig chelt; Verif si acceptarea doc justif. ale S si partenerilor, inclusiv facturile de decont;
– Validarea proced. fin. implicate in implem pr;
– Evaluarea si rap. d.p.d.v. fin. a stadiului de implem al pr;
– Coord. fin. a pr (inreg contab, raportari fin);
– Mentinerea echilibrului intre buget si chelt;
– Realiz. de previziuni fin si asig existentei unui cashflow pozitiv privind implem pr;
– Intocmirea ctr civile de servicii/ctr de munca cu personalul si cu subcontractantii;
– Realizare proceduri de achiz. publice.


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.