Home » Activităţile proiectului

Activităţile proiectului

     A1. Managementul proiectului (L1-L10) (S, P1, P2, P3,P4) In cadrul acestei activități se vor aplica de tehnici specifice de management de proiect, pentru asigurarea gradului optim de implementare, monitorizare si control tehnico-financiar al activităților propuse, pentru a îndeplini toate cele 3 obiective specifice. Principalele rezultate se vor reflecta în: realizarea unei strategii de implementare, monitorizare şi control a proiectului; realizarea de proceduri de lucru aferente activităților principale.

     A2. Achiziții publice (L1-L10) (S, P1, P2, P3, P4) Realizarea achizițiilor se va efectua cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, a instrucțiunilor şi dispozițiilor AMPOSDRU şi ale regulamentelor CE. În acest scop se va stabili o procedură de lucru privind achizițiile publice în concordanță şi cu respectarea OG 66/2011 şi a Hotărârii nr 875/2011. Se vor achiziționa echipamentele şi serviciile necesare asigurării bunei desfășurări a proiectului.Se vor achiziţiona serviciile de audit necesare auditării cheltuielilor, servicii de expertiză contabilă si managementul de proiect.

     A3. Informare şi publicitate (L1-L10) (S, P1, P2, P3, P4) In cadrul acestei activități se asigura promovarea asistentei oferite de către UE prin POSDRU, promovarea imaginii programului si asigurarea respectării principiului transparentei, promovarea activităților care beneficiază de finanțare prin POSDRU 2007-2013. Se vor organiza 2 conferințe pentru promovarea proiectului (la începutul si încheierea proiectului). De asemenea se vor derula campanii în presa scrisa şi online pentru promovarea proiectului, parteneriatului şi finanțatorului către publicul larg. Activitatea de informare şi promovare va include şi alte acțiuni de publicitate şi informare, respectiv: anunțuri, publicare de advertoriale, realizare tipărituri, inclusiv campanie de social media etc. Se va crea o pagina de web a proiectului ce se va actualiza periodic.

     A4. Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi asistenţă educaţională în vederea prevenirii/corectării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii si abandon şcolar; (L2-L8) (S, P1, P2, P3, P4) Se are in vedere realizarea de instrumente inovatoare pentru diminuarea abandonului scolar (ghidul de consiliere scolara la nivelul celor 3 regiuni de implementare, teste, parteneriate etc.) si implementarea unui program de orientare si asistenta educationala pentru componenta de preventie a abandonului scolar in randul tinerilor. Se va pune un accent deosebit pe consilierea tinerilor care privind din grupuri vulnerabile )etnie roma, persoane cu diyabilitati, familii monoparentare, familii cu mai mult de 2 copii etc), asigurand astfel un sprijin specializat acelor categorii de persoane care au nevoie in mod special. In derularea acestei activitati se va avea in vedere colaborarea profesorului diriginte sau invatator cu cadrele didactice şi cu personalul specializat din cadrul proiectului pentru maximiyare rezultatelor propuse si urmarirea atenta a fiecarui caz in parte.

     A5. Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de educaţie remedială (validarea învăţării anterioare, detectarea lacunelor în pregătire, ore de recuperare, orientare psihologică şi profesională, îndrumare etc.) (L2-L8) (S, P1, P2, P3) In cadrul acestei activități vor fi realizate materialele suport (ghid educatie remediala, lini directoare etc) pentru derularea activitatilor de educatie remediala punand accent in special pe materiile de baza, plecand de la programa obligatorie. Se va avea in vedere focalizarea asistentei in special pe recuperarea intarzierilor in invatare, si adoptarea unui program gradual ce are in vedere in prima faza stabilirea nevoilor si identificarea stadiului pentru fiecare individ in parte (in special a a lacunelor in pregatire si invatare), desfasurarea de activitati de recuperare si meditatii de grup si indrumare in recuperarea intarzierilor si parcurgerii cu brio a programei). Ghidul de educatie remediala v aborda in mod distinct categoriile de persoane din grupul tinta in functie de nivelul de studii al fiecarei grupe. Pentru o buna planificare si urmarire a progresului in aceste activitati se va realiza un graphic de desfasurare a activitatilor la nivelul fiecarui partener cu imputuri si outputuri, fiind stabilite obiective si tinte clare atat pentru elevi, cat si pentru cadrele implicate in proiect.

     A6. Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de tipul „şcoală după şcoală” pentru un numar de 400 de persoane (în special cursuri de alfabetizare şi de formare a abilităţilor numerice, activităţi practic-aplicative pe diferite domenii si organizarea de activităţi de dezvoltare personală);. (L2-L8) (S, P1, P2, P3, P4) Programul va oferi persoanelor din grupul tinta diverse tipuri de activităţi care vizează formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice învăţământului primar/învăţământului secundar, dezvoltarea personală şi interpersonală/pregătirea pentru viaţă, dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevului.

     Pentru elevii din invatamantul primar, programul va avea in vedere urmatoarele activitat cu sprijin specializat:

a) supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor;

b) activităţi de încurajare a lecturii independente;

c) autocunoaştere, intercunoaştere prin activităţi de dezvoltare si activităţi practic-aplicative;

d) drumeţii/excursii/vizionări de spectacole.etc

     Pentru elevii din învăţământul secundar, programul va cuprinde:

a) pachetul de activităţi pentru accelerarea învăţării şi performanţă:

b) activitati de pregătire pentru participarea la competiţii şi olimpiade şcolare, concursuri sportive, artistice, pe discipline, recunoaştere internaţională etc.; etc

c) asigurarea de asistenţă psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învăţare;

d) organizarea de activităţi de dezvoltare personală (autocunoaştere, a învăţa să înveţi, abilităţi de comunicare, cursuri TIC sau invatarea limbilor straine);

e) activităţi care vizează dezvoltarea atitudinii active şi implicarea elevului (integrare socială, coduri de conduită, atitudine responsabilă faţă de mediul înconjurător etc.);

f) activitati privind adoptarea unui stil de viaţă sănătos (prevenţia comportamentelor de risc: alcool, tutun, droguri, alimentaţie sănătoasă, regimul de viaţă, dezvoltare durabilă etc.); etc Totodata se va avea in vedere organizarea si derularea unui nuar de 3 seminare motivationale si schimb de bune practici prin implicarea echipei P4 – furnizorul de know how al parteneriatului.

     A7. Furnizarea programelor flexibile de educaţie de tip „a doua şansă” care urmăresc dobândirea competenţelor de bază şi dezvoltarea abilităţilor personale pentru un numar de 150 de persoane care au parasit timpuriu scoala (L2-L8) (S, P1, P2, P3, P4). In cadrul acestei activități se va realiza dezvoltarea actiunilor specifice pentru imbunatatirea si promovarea abilitatilor sociale in scopul facilitarii integrarii sociale a celor care parasesc timpuriu scoala. Se va avea in vedere elaborarea si implementarea de instrumente de corectare a fenomenului de parasire timpurie a scolii si abandon scolar. Activitatile derulate vor contine o abordare care integreaza principiul egalitatii de sanse si de gen in instrumentele si mecanismele de reintegrare a celor care au parasit timpuriu scoala. Totodata, un punct sensibil ce va fi abordat cu atentie se refera la abilitatile de baza, in acest sens fiin implementat un program de instruire bazat pe principiul SiftSkills si TIC.

     A8. Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea de reţele si parteneriate, in vederea prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire a şcolii, prin elaborarea de proceduri specifice de colaborare, si transfer de informaţii; (L2-L10) (S, P1, P2, P3, P4); Parteneriatele si crearea unei retele de schimb de experienta si transfer de informatii reprezinta temelia programului de prevenire a abandinului si scolar si de reducere a parasirii timpurii a scolii. Reteaua va aduce laolata factori de decizie din cadrul organizatiilor si ijstitutiilor cu atributii in incluziuea sociala si educatie,ONG din domeniu si autoritati publice, intr-o incercare de a stopa cauzele su limita efectele abandonului scolar in cele 3 regiuni de implementare.

     Pentru implementarea acestei activitati vor fi organizate 6 mese rotunde cu implicare celor de mai sus. INFORMAREA, SELECTIA, RECRUTAREA, IMPLICAREA si MENTINEREA IN PROIECT A GRUPULUI TINTA este asigurata prin implementarea activitatilor A3 (INFORMAREA), A4( SELECTIA si RECRUTAREA propriu zise), A6 si A7, A8 (IMPLICAREA SI MENTINEREA). GT va fi selectat la nivelul fiecarui partener, pe baza metodologiei dezvoltate la nivelul proiectului, cu implicarea atat a fiecarui partener, dar si cu sprijinul autoritatilor publice locale/regionale avand in vedere evidentele acestora.


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.